Розпорядження Черкаської облдержадміністрації «Про комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при ОДА»

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про комісію з встановлення пенсій

за особливі заслуги перед Україною

при облдержадміністрації

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»:

1. Утворити комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації та затвердити її склад з додатком 1.

2. Затвердити положення про комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації з додатком 2.

3. Визначити головне управління Пенсійного фонду України в області органом, що здійснює підготовку та подання на розгляд комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації документів для встановлення пенсій за особливі заслуги, оформлення відповідних рішень зазначеної комісії.

4. Визначити таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження облдержадміністрації від 08.06.2006 № 242 «Про склад комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації».

5. Контроль за виконання розпорядження покласти на в. о. першого заступника голови облдержадміністрації Гамана П.І. та Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Голова державної адміністрації                                                                                            О.В. Черевко

м. Черкаси

18 липня 2006 року

№ 292

 

Додаток 2

до розпорядження

облдержадміністрації

від 18.07.2006 №292

 

Положення

про комісію з встановлення пенсій

за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації (далі – комісія) є постійним органом з питань встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною (далі – пенсії за особливі заслуги).

1.2. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням облдержадміністрації.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями облдержадміністрації та цим положенням.

1.4. Головними завданнями комісії є:

встановлення у випадках, передбачених законодавством, пенсій особам, які мають особливі заслуги перед Україною, а у разі смерті цих осіб – членам їх сімей;

підготовка клопотань щодо встановлення пенсій за особливі заслуги та
подання їх на розгляд комісії.

1.5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

розглядати подані клопотання та документи, встановлювати пенсії за особливі заслуги;

залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

1.6. Голова комісії організовує роботу та забезпечує виконання покладених на комісію завдань, представляє комісію в державних органах, органах місцевого самоврядування тощо.

1.7. Голова комісії має право утворювати, у разі потреби, робочі групи із складу членів комісії чи підпорядкованих їм осіб, із залученням в установленому порядку до участі в їх роботі представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

1.8. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше, ніж один раз на місяць.

1.9. Засідання комісії проводить голова комісії, а у разі його відсутності – заступник голови комісії.

1.10. Комісія правомочна приймати рішення за участі в засіданні не менш як 70 відсотків її члені в. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість їі членів, присутніх на засіданні.

1.12. Рішення комісії оформляється протоколом.

1.13. Як виняток, рішення комісії може бути прийнято без проведення засідання шляхом письмового погодження проекту рішення з членами комісії. У цьому разі її рішення вважається прийнятим, якщо його схвалено 70 відсотками членів комісії.

Прийняте шляхом письмового погодження рішення включається до протоколу чергового засідання комісії.

1.14. Протокол засідання комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії, а витяги із протоколу – головою комісії та її секретарем.

1.15. Секретар комісії:

здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії і ведення діловодства;

здійснює підготовку протоколів засідань комісії та витягів з них і направляє їх за належністю;

організовує, у разі необхідності, письмове погодження проекту рішення членами комісії.

ІІ. Порядок прийняття рішення

щодо призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною

2.1. Пенсії за особливі заслуги призначаються комісією особам, зазначеним у пунктах 2, 6, 7, 8 статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», за клопотаннями Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади, Глави Адміністрації Президента України, Керівника Апарату Верховної Ради України, Міністра Кабінету Міністрів України, Голови Рахункової палати, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України, Голови Національного банку України, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, голів обласних, Київської і Севастопольської міських рад у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, або голів районних, районних у містах державних адміністрацій та міських голів міст обласного значення.

2.2. До клопотання про встановлення пенсії особі, яка має особливі заслуги перед Україною, додаються:

заява особи, яка має право на пенсію за особливі заслуги;

копії документів, що підтверджують особливі заслуги;

копії документів, що підтверджують трудовий стаж;

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність – для осіб визнаних iнвалiдами;

довідка про вид та розмір пенсії;

копії сторінок паспорта, де прізвище, ім’я, по батькові особи зазначені українською мовою та які містять відомості про реєстрацію місця проживання особи.

2.3. До клопотання про встановлення надбавки до пенсії непрацездатним членам сім’ї померлої особи (далі – надбавка до пенсії), що мала право на пенсію за особливі заслуги, додаються: заява особи, яка має право на встановлення надбавки до пенсії; копії документів, що підтверджують особливі заслуги померлої особи; копії документів, що підтверджують трудовий стаж померлої особи; копія свідоцтва про смерть; документи, що підтверджують родинні стосунки із померлим (копія свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей, рішення суду про встановлення родинних стосунків); копія довідки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність особи, щодо якої порушено клопотання, або документ, що підтверджує досягнення нею пенсійного віку; копії сторінок паспорта, де прізвище, ім’я, по батькові особи зазначені українською мовою та які містять відомості про реєстрацію місця проживання особи; довідка навчального закладу про навчання дітей, братів, сестер, внуків, які досягли 18-річного віку; довідка про вид та розмір пенсії особи, щодо якої. порушено клопотання; копії документів, що підтверджують факт загибелі військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків.

2.4. Копії документів, що додаються до клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги та надбавки до пенсії, засвідчуються в установленому порядку.

2.5. Клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги (надбавки до пенсії) Розглядається комісією протягом місяця з дня подання документів. Рішення про встановлення пенсії за особливі заслуги (надбавки до пенсії або відмову в її встановленні не пізніше 10 днів після його прийняття повідомляється громадянам, які звернулись за встановленням пенсії за особливі заслуги (надбавки до пенсії) і посадовим особам, які порушили клопотання.

2.6. Рішення про призначення чи відмову у призначенні пенсії за особливі заслуги може бути оскаржено до Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України, або у судовому порядку

2.7. Виплата пенсії за особливі заслуги проводиться відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення.

2.8. Комісія звітує по призначених пенсіях і виплачених сумах пенсій перед Комісією з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України у встановленому порядку.

2.9 Комісія, у межах наданих повноважень, розглядає звернення громадян та надає їм відповідні роз’яснення і консультації.

ІІІ. Заключні положення

3.1. Діяльність комісії припиняється за розпорядженням голови облдержадміністрації, після прийняття якого секретар комісії у місячний термін організовує передачу документів в архів облдержадміністрації на зберігання.

Керівник апарату

державної адміністрації                                                                                                                М.Г.Бондар

rozporyadzhennya_ODA sklad_komisiya