Документи, необхідні для призначення пенсії

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 № 13-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.07.2014 за № 895/25672, (із змінами) до заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

1) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті);

2) документи про стаж. Основним документом, який підтверджує стаж роботи до 01.01.2004, є трудова книжка. Крім трудової книжки подаються також військовий квиток, диплом (денна форма навчання), свідоцтва про народження дітей (за наявності таких). Копії названих документів засвідчуються адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органів Пенсійного фонду. Якщо підтвердженням відповідного періоду роботи є довідка підприємства, установи, організації, то подається оригінал цієї довідки.

Крім зазначених вище документів (їх можна назвати основними), подаються інші, зокрема: для реалізації права на обчислення стажу роботи в полуторному розмірі (в подвійному) за період роботи до 1 січня 1991 року на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген подаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до цих районів.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01 січня 2004 року підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків.

Періоди страхового стажу з 01 січня 2004 року підтверджують довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

3) У разі якщо страховий стаж починаючи з 01 липня 2000 року становить менше 60 місяців, особа подає довідку про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01 липня 2000 року із зазначенням у ній назв документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адресу, за якою можливо провести перевірку.

Для додаткового виключення періоду догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку подається довідка з місця роботи про період такої відпустки.

4) Для призначенні до пенсій надбавок, додаткової пенсії, компенсації та підвищень ветеранам війни, чорнобильцям, Почесним донорам та іншим особам, які мають особливий статус, необхідно надати відповідне посвідчення.

Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред’явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Крім паспорта, за документ, що засвідчує місце проживання особи, приймається довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування.

Для дітей, які не мають паспорта, документом, який засвідчує вік, є свідоцтво про народження.

Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації).

Якими мають бути дії особи, котра досягла пенсійного віку, для своєчасного призначення пенсії

Січень 2016

1.Звернутися за призначенням пенсії можна в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон № 1058) особи мають право на пенсію за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

До досягнення 60 років право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років — які народилися до 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років — які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років — які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років — які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років — які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону № 1058, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (із змінами), заява про призначення пенсії непрацюючим особам, а також членам сім’ї у зв’язку з втратою годувальника подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті, а також у місті та районі (далі – орган, що призначає пенсію) за місцем проживання (реєстрації).

У разі якщо особа, якій призначається пенсія, не досягла повноліття або є недієздатною, заява подається батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками за місцем їх проживання (реєстрації), представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників (далі – законні представники) за місцезнаходженням таких закладів (органів).

Заява про призначення пенсії працюючим особам, а також членам сім’ї у зв’язку з втратою годувальника подається заявником до органу, що призначає пенсію, через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації (далі – посадова особа) за місцезнаходженням такого підприємства, установи або організації. За бажанням особи така заява може бути подана особисто за місцем проживання (реєстрації) або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника.

Заява про призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника, або надсилається поштою до органів, що призначають пенсію, визначених постановою правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-4 “Про органи, що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 року за № 804/25581 (далі – постанова).

Згідно зі статтею 45 Закону № 1058 пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.

У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Якщо поданих документів достатньо для визначення права особи на призначення пенсії, пенсія призначається на підставі таких документів. При надходженні додаткових документів у визначений строк розмір пенсії переглядається з дати призначення. У разі надходження додаткових документів пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність їх подання пенсія перераховується зі строків, передбачених частиною четвертою статті 45 Закону № 1058.

Якщо деякі документи не готові (зроблено запит до інших підприємств, установ, організацій чи архівних органів, або в інших випадках, де є велика ймовірність довготривалого їхнього оформлення), доцільно звернутися до управління Пенсійного фонду перед закінченням тримісячного терміну. Це дасть можливість використати максимально можливий термін для оформлення документів для призначення пенсії – шість місяців.

Документи, які надаються при призначенні до пенсій надбавок, та підвищень

Січень 2016

При призначенні до пенсії надбавок і підвищень відповідно надаються такі документи:

–  про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї. За такий документ приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування про перебування на утриманні чи про спільне проживання із заявником;

–  завірені в установленому порядку копії посвідчень: учасника війни; учасника бойових дій; інваліда війни; особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (для підвищення пенсії згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»);

– документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім’ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з пунктом “г” ст.77 Закону України “Про пенсійне забезпечення”). Таким документом є завірена в установленому порядку копія посвідчення реабілітованого. Для осіб, реабілітованих згідно із ст. 3 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”, приймаються довідки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних у них відповідних документів (постанови про вислання, особистих справ на виселених осіб тощо), а за відсутності таких документів — довідки районних комісій з поновлення прав реабілітованих, видані на підставі встановленого факту виселення;

– документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”). Такими документами є копія відповідного посвідчення встановленого зразка;

експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку смерті з роботами з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС (для призначення компенсаційної виплати відповідно до ст. 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

– копія посвідчення “Почесний донор України”, “Почесний донор СРСР” (для встановлення надбавки відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів”);

висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного строннього догляду (для встановлення надбавки на догляд);

– документи про визнання особи жертвою нацистських переслідувань або дружиною (чоловіком) померлої жертви нацистських переслідувань (для підвищення пенсії згідно із Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»).