Звіт про антикорупційні заходи головного управління у ІІІ кварталі 2016 року

Відповідно до п.3.2. заходів головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області на виконання програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2015 рік, затверджених наказом від 25.03.2015 №34 (далі – Заходи), оприлюднюємо інформацію про їх виконання:

Пункт Заходу

Зміст Заходу

Відмітка про виконання

1.1.

Проведення аналізу діючих нормативно-правових актів щодо передбачення ними порядку врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України та внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи врегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Фонду області та членів їх сімей

На постійній основі запроваджено аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення ними порядку врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України. Пропозиції, щодо необхідності їх перегляду, включаючи врегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Фонду області та членів їх сімей, Пенсійному фонду України не надавалися

1.2.

Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Фонду області, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників головного та підвідомчих управлінь в корупційну чи злочинну діяльність. Внесення, у разі потреби, юридичному управлінню Пенсійного фонду України пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів

Проведено моніторинг норм та практик застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Фонду області, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників головного та підвідомчих управлінь в корупційну чи злочинну діяльність. Потреби в наданні пропозицій юридичному управлінню Пенсійного фонду України, не було

2.1.

Дослідження проектів розпорядчих актів головного управління з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, додержання порядку узгодження та схвалення проектів рішень

Головне управління постійно здійснює антикорупційне дослідження проектів розпорядчих актів головного управління. Дотримано порядок узгодження та схвалення проектів рішень. Так, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції погоджено накази з основної діяльності, оплати праці (встановлення надбавок, надання грошової допомоги, тощо), з питань кадрового забезпечення (прийняття та звільнення з роботи, надання відпусток, тощо) та інші розпорядчі акти головного управління

2.3.

Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін в антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах

Протягом звітного періоду зміни до антикорупційного законодавства України, що тягнуть за собою приведення у відповідність положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників, не вносили то і вищезазначені документи залишились у старій редакції. Дане питання перебуває на постійному контролі

2.4.

Вдосконалення механізмів здійснення контрольно-аналітичної роботи, спрямованої на визначення повноти та своєчасності реалізації органами Фонду області повноважень (прийняття рішень, виявлення фактів бездіяльності/ незаконних рішень, дій) з урахуванням оптимізації функціональних процесів

Відповідно до плану на 2016 рік проведено 9 тематичних перевірок з питань дотримання порядку обліку платежів в картках особових рахунків платників, повноти та своєчасності виставлення платникам до відшкодування фактичних витрат на виплату пільгових пенсій, повноти та своєчасності охоплення заходами стягнення заборгованості з платежів, достовірності та коректності формування звітності шляхом суцільних перевірок первинної інформації в підвідомчих управліннях. Також, проведено аналіз ефективності планових та позапланових перевірок субєктів господарювання щодо правильності нарахування, обчислення та сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, повноти вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі виявлення порушень за результатами перевірок

2.5.

Дослідження рішень щодо пенсійного забезпечення керівного складу та працівників органів Фонду області, їх близьких осіб, у тому числі прийнятих на виконання судових рішень

Протягом квітня – травня п.р. в головному та підвідомчих управліннях проведено перевірки пенсійних справ працівників органів Фонду області та їх близьких осіб стосовно дотримання норм антикорупційного законодавства. Порушень не встановлено. Також, питання дотримання антикорупційного законодавства при прийнятті рішень, що стосується пенсійного забезпечення працівників органів Фонду області, їх близьких осіб, у тому числі на виконання судових рішень досліджується під час проведення перевірок в підвідомчих управліннях

2.8.

Впровадження порядку обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсії спеціалістами, які безпосередньо здійснюють прийом громадян

Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 05.11.2015 № 20-2 “Про впровадження системи обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України на базі централізованих інформаційних технологій”, з 01.04.2016 в Черкаській області розпочато впровадження в експлуатацію централізованої системи призначення та виплати пенсій.

На виконання постанови Пенсійного фонду України від 27.05.2016 № 12-1 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.06.2016 за № 800/28930 з 01.06.2016 в органи Фонду області можуть звертатися особи, які постійно проживають (зареєстровані) в Черкаській області незалежно від території обслуговування

3.1.

3.2.

Оприлюднення програм та інших заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу органів Пенсійного фонду України

Моніторинг стану виконання заходів щодо запобігання корупційним проявам, підготовка та оприлюднення звіту про його результати, в тому числі про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

За звітний період оприлюднено 93 матеріали антикорупційного спрямування, 10 статей розміщені на сайті головного управління.

3.4.

Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи органів Фонду області, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікації з громадськістю.

На виконання підпункту 3.1. пункту 3 постанови правління Пенсійного фонду України від 22.07.2016 № 17-3 “Про виконання вимог антикорупційного законодавства в органах Пенсійного фонду України” наказом головного управління від 30.08.2016 № 111 затверджено критерії оцінки якості обслуговування громадян, які звертаються до органів Фонду області. Запроваджено практику анкетування відвідувачів, в т.ч. і на веб-сайті головного управління

3.5.

Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності головного та підвідомчих управлінь та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні органів Фонду області

Органами Фонду забезпечено доступ громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду. Зокрема, проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій”

Також, органами Фонду області проведено розяснювальну роботу стосовно змін порядку отримання пенсійних виплат особам, переміщеним з тимчасово окупованих територій

4.1.

Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників органів Фонду області, в тому числі в сфері антикорупційного законодавства

На постійній основі запроваджено систему правової освіти працівників органів Фонду в області, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства. Так, при проведенні короткострокових семінарів працівників головного та підпорядкованих управлінь розглядались питання дотримання норм антикорупційного законодавства.

Рішенням комісії головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області з контролю за дотриманням антикорупційного законодавства працівниками органів Фонду області від 31.08.2016 № 2 затверджено роз’яснення з питань дотримання працівниками області вимог розділу VII “Фінансовий контроль” Закону України “Про запобігання корупції”. Організовано вивчення вищезазначених роз’яснень працівниками органів Фонду області

4.3.

Проведення постійного моніторингу додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб

Проведено моніторинг додержання посадовими особами органів Фонду області антикорупційного законодавства. Під час проведення внутрішніх аудитів в управліннях ПФУ в Шполянському та Жашківському районах, а також в Смілянському об’єднаному управлінні ПФУ в Черкаській області перевірено стан дотримання працівниками вимог антикорупційного законодавста. Порушень, що могли б бути підставою для повідомлення про них правоохоронних органів, не встановлено.

В органах Фонду області встановлено три випадки роботи працівників органів Фонду області на виборчих дільницях, а саме: один випадок в 2010 році, та два випадки в 2015 році.

Про всі випадки поінформовано спеціально уповноважені субєкти у сфері протидії корупції. За результатами розгляду, по одному випадку відмовлено в притягненні до відповідальності, а ще одного працівника органу Фонду області рішенням суду визнано винною в скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 172-4 КупАП (порушення обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю) та призначено покарання у вигляді штрафу в сумі 5100,00 грн. Винагороду, отриману від роботи за сумісництвом у сумі 4226,42 грн., конфісковано в дохід держави.

5.1.

Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбачених законодавством

На сайті головного управління оприлюднено інформацію відповідно до Законів України “Про здійснення державних закупівель” та “Про відкритість використання публічних коштів”, зокрема, річний план закупівель на 2016 рік та додаток до нього

5.2.

Здійснення моніторингу організації та проведення органами Фонду області процедур закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику

До переліку питань, які підлягають перевірці при проведенні внутрішніх аудитів включено питання дотримання вимог антикорупційного законодавства під час здійснення процедур державних закупівель

5.3.

Здійснення органами Фонду області у 2016 році закупівель товарів з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством

Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області уклало договір з ТОВ “Держзакупівлі. Онлайн” та приєдналось до електронної системи закупівель товарів

5.4.

Здійснення постійного контролю за формуванням потреби та здійсненням фінансування пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій

Головне та підпорядковані управління здійснюють постійний контроль за формуванням потреби та проведенням фінансування пенсійних виплат. Крім того, головним управлінням запроваджено щоденний моніторинг за своєчасним списанням коштів з рахунків підпорядкованих управлінь на рахунки установ, що проводять виплату та доставку пенсій