Звіт про виконання в І півріччі 2017 року антикорупційних заходів, затверджених наказом головного управління від 17.03.2017 № 30

 

На виконання наказу Пенсійного фонду України від 28.02.2017 № 30, яким затверджено програму Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік, в головному управлінні розроблено заходи з реалізації вищезазначеної програми.

Моніторинг та координацію діяльності органів Фонду області щодо впровадження заходів антикорупційного спрямування здійснював головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю Ярош С. В.

Заходи були спрямовані передусім на упередження корупційних ризиків, мінімізацію впливу на якість виконання обовязків наявних у особи дискредиційних повноважень, недопущення вчинення працівниками органів Фонду області корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень, тощо.

Органами Фонду області упродовж січня-червня 2017 року реалізовано наступні антикорупційні заходи:

п. 2.1.1. Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Фонду області, з метою їх перегляду та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам.

Постійно проводиться моніторинг норм та практик застосування нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Фонду області, з метою виявлення прогалин та недоліків, та забезпечення своєчасної протидії актуальним корупційним викликам і загрозам. Потреби в наданні пропозицій Пенсійному фонду України не було;

п. 2.1.2. Проведення аналізу діючих нормативно-правових актів щодо передбачення ними порядку врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України та внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи врегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Фонду області та членів їх сімей.

На постійній основі запроваджено аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення ними порядку врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України. Контроль за врегулюванням конфлікту інтересів працівників органів Фонду області та членів їх сімей при прийнятті рішень щодо пенсійного забезпечення здійснюється в індивідуальному порядку;

п. 2.2.1. Дослідження проектів організаційно-розпорядчих документів головного управління з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, додержання порядку узгодження та схвалення проектів рішень.

В головному управлінні на постійній основі запроваджено практику антикорупційного дослідження проектів розпорядчих актів головного управління. Дотримується порядок узгодження та схвалення проектів рішень. Зокрема, накази з основної діяльності, оплати праці (встановлення надбавок, надання грошової допомоги, тощо), з питань кадрового забезпечення (прийняття та звільнення з роботи, надання відпусток, тощо) та інші розпорядчі акти головного управління в обов’язковому порядку погоджує головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції;

п. 2.2.3. Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін в антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

Упродовж звітного періоду зміни до антикорупційного законодавства України, що тягнуть за собою приведення у відповідність положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників, відсутні. Моніторинг проводиться постійно;

п. 2.2.4. Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників органів Фонду області, їх близьких осіб з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Упродовж січня-червня п. р. в Городищенському, Золотоніському, Канівському та Уманському обєднаних управліннях проведено моніторинг рішень щодо пенсійного забезпечення працівників органів Фонду області та їх близьких осіб. Ознак конфлікту інтересів не встановлено. Також, на виконання лита ПФУ від 14.03.2017 № 7546/08-10 проведено моніторинг прийнятих з 01.01.2017 рішень щодо пенсійного забезпечення працівників головного та підвідомчих управлінь Пенсійного фонду України в Черкаській області, досліджено 34 особових рахунків за допомогою АСОПД/КОМТЕХ-W, ознак конфлікту інтересів не встановлено (додаток 1 до звіту).

Крім того, в Канівському та Золотоніському об‘єднаних управліннях ПФУ проведено перевірку матеріалів 9 судових справ працівників, які позивались проти вищезазначених управлінь (додаток 2 до звіту). Ознак, що могли б свідчити про використання позивачами своїх службових повноважень при захисті своїх прав чи вплив цих повноважень на прийняття судового рішення, не виявлено;

п. 2.2.6. Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Відділом бухгалтерського обліку фінансово-економічного управління здійснюється щоквартальний моніторинг адміністративних витрат та аналізуються причини їх зростання. Відповідно до наказу головного управління від 13.03.2017 № 24 органи Фонду області зобовязано до 1 серпня поточного року скоротити орендовані площі, що в майбутньому зменшить адміністративні витрати (орендну плату, вартість комунальних послуг, тощо);

п. 2.2.7. Дослідження повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості з платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду України, та своєчасністю передачі виконавчих документів на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби.

Під час проведення внутрішніх аудитів досліджується питання повноти вжиття заходів зі стягнення заборгованості по платежах до бюджету Пенсійного фонду України. Контролюється своєчасність передавання виконавчих документів на примусове стягнення в органи ДВС. В органах Фонду області проводиться всебічний, системний аналіз правової роботи щодо стягнення в судовому порядку наявної заборгованості, а саме: відшкодування переплат пенсії, стягнення заборгованості зі страхових внесків, відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, відшкодування на виплату наукової пенсії та інші спори;

п. 2.2.9. Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсії спеціалістами органів Фонду області, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.

Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 05.11.2015 № 20-2 “Про впровадження системи обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України на базі централізованих інформаційних технологій”, з 01.04.2016 в Черкаській області розпочато тестове впровадження в експлуатацію централізованої системи призначення та виплати пенсій.

В органах Фонду області розділено функції обслуговування громадян та призначення (перерахунок) пенсії. Спеціалісти, які здійснюють прийом громадян не призначають (не перераховують) пенсії;

п. 2.3.1. Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про його результати.

За результатами впровадження антикорупційних заходів за І квартал 2017 року складено звіт, який оприлюднений на офіційному сайті головного управління. Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів проводиться щоквартально;

2.4.1. Участь у розробці акту Пенсійного фонду України щодо критеріїв та системи оцінки ефективності роботи працівників органів Пенсійного фонду України для визначення рівня результативності та ефективності служби, планування карєри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності, стимулювання результативної діяльності.

Наказом головного управління від 03.05.2017 № 62 “Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Черкаській області у І кварталі 2017 року” затверджено критерії, за якими здійснюється оцінка ефективності роботи підвідомчих управлінь та Порядок проведення оцінки результативності роботи підвідомчих управлінь. Діяльність підвідомчих управлінь у ІІ кварталі п.р. буде оцінена відповідно до зазначеного порядку;

2.4.2. Проведення постійного моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.

У лютому п.р. в органах Фонду області проведено перевірку облікових карток державних службовців, посадових та службових осіб органів Фонду області за 2016 рік, включаючи звільнених у 2016 році. За результатами перевірки випадків порушення вимог щодо обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не встановлено.

Крім того, в травні п. р. в органах Фонду області проведено перевірку дотримання працівниками органів Фонду області вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб. За результатами перевірки встановлено, що в органах Фонду області працюють 54 особи, які є близькими особами. Один працівник, який перебуває у прямому підпорядкуванні близької особи, перебуває у відпустці по догляду за дитиною інвалідом і підлягає звільненню із займаної посади після виходу з відпустки.

У трьох підвідомчих управліннях перевірено стан дотримання працівниками вимог антикорупційного законодавства. За їх результатами порушень, що могли б бути підставою для повідомлення про них правоохоронних органів, не встановлено;

2.4.3. Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в органах Фонду області, та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам органів Фонду області в їх заповненні.

Станом на 01.05.2017 року щорічні декларації подали 1163 особи із 1170, які зобов’язані подати е-декларацію, або 99,4% від загальної кількості декларантів. Не подано 6 декларацій.

За результатами проведення перевірок фактів подання електронних декларацій за січень-червень п.р. до Національного агентства з питань запобігання корупції направлено 6 повідомлень щодо неподання декларацій та 7 повідомлень щодо несвоєчасного подання декларації (в т.ч. стосовно звільнених у 2017 році). Крім того, Черкаську місцеву прокуратуру поінформовано про встановлений факт неподання декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік стосовно працівника, який у 2015 році припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави та перебуває за межами України. Загалом, до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції направлено 13 повідомлень;

2.4.4. Проведення інформаційно-розяснювальної роботи серед працівників органів Фонду області щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців.

В органах Фонду області організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо дотримання працівниками норм антикорупційного законодавства. Так, за 6 місяців п.р. оприлюднено 40 статей на офіційних веб-сайтах органів Фонду області та загалом проведено 80 навчань;

2.5.1. Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбачених законодавством.

На офіційних веб-сайтах головного та підвідомчих управлінь оприлюднено інформацію відповідно до Законів України “Про здійснення державних закупівель” та “Про відкритість використання публічних коштів”, зокрема, річний план закупівель на 2017 рік та додаток до нього;

2.5.2. Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій.

Головне та підвідомчі управління здійснюють постійний контроль за фінансуванням пенсійних виплат. Крім того, головним управлінням запроваджено щоденний моніторинг за своєчасним списанням коштів з рахунків підпорядкованих управлінь на рахунки установ, що проводять виплату та доставку пенсії;

2.5.3. Здійснення органами Фонду області у 2017 році закупівель з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.

Головне та підвідомчі управління Пенсійного фонду України в Черкаській області здійснюють закупівлі з використанням електронної системи державних закупівель;

2.6.1. Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників органів Фонду області, в тому числі в сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Забезпечено функціонування системи правової освіти працівників в сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу. Під час проведення короткострокових тематичних семінарів за напрямками діяльності та підвищення кваліфікації працівників органів Фонду області, в обов’язковому порядку розглядаються питання дотримання норм антикорупційного законодавства і законодавства про державну службу;

2.6.2. Оприлюднення програм та інших заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу органів Фонду області.

Заходи головного управління з виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік оприлюднені на веб-сайті головного управління.

Реалізація заходів головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області з виконання програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік, затверджених наказом Пенсійного фонду України від 17.03.2017 № 30 продовжується.