Заходи головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області з виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік

 

І. Заходи з реалізації визначених засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в органах Фонду області, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Заходи направлені на реалізацію визначених засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області (далі – головне управління) та підвідомчих управліннях Пенсійного фонду України в Черкаській області, включають заходи щодо усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків, строки та осіб, відповідальних за виконання, процедури проведення моніторингу та оцінки виконання завдань, інформування про стан реалізації антикорупційних заходів.

Забезпечуючи реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, головне управління та підвідомчі управління Пенсійного фонду України в Черкаській області (далі – органи Фонду області) здійснюють обслуговування переважної частини населення – майбутніх і теперішніх отримувачів пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України (далі – пенсійні виплати).

У 2015-2016 роках головним управлінням прийнято низку управлінських рішень, спрямованих на усунення причин та умов, що сприяють виникненню корупційних ризиків, підвищення ефективності діяльності органів Фонду області, гарантування професійності та відповідальності його службовців.

Заходами передбачено подальше удосконалення системи управління та контролю за діяльністю органів Фонду області, спрямованих на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, причин, шо їх породжують, та умов, що їм сприяють, шляхом:

– створення системи запобігання корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації Пенсійним фондом України антикорупційної політики, періодичного перегляду заходів, на основі рішень Пенсійного фонду України, з метою забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам;

– створення механізмів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів працівників органів Фонду області;

– залучення громадян до реалізації заходів антикорупційного спрямування.

З метою реалізації антикорупційної політики Пенсійного фонду України органи Фонду області у межах компетенції забезпечують:

– контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції;

– участь громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції;

– оприлюднення антикорупційних заходів та звітів з їх виконання;

– сприяння особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;

– взаємодію зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, Пенсійним фондом України, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Органи Фонду області на постійній основі здійснюють заходи щодо:

– виявлення та врегулювання конфлікту інтересів;

– правової експертизи організаційно-розпорядчих документів;

– проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

– організації та здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконання функцій держави;

– фінансового контролю;

– запобігання порушенням встановлених законодавством обмежень щодо використання службових повноважень чи службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків, спільної роботи близьких осіб, обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави;

– інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавствам.

ІІ. Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, що визначені Пенсійним фондом України, особи органів Фонду області, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Пенсійним фондом України здійснено оцінку корупційних ризиків у діяльності його органів, визначено чинники, що сприяють корупційним проявам у діяльності працівників органів Пенсійного фонду України. Проведеним аналізом зовнішнього та внутрішнього середовища органів Пенсійного фонду України встановлено високий ступінь ймовірності виникнення та наслідків корупційних ризиків, таких як наявність дискреційних повноважень, можливість виникнення конфлікту інтересів, недосконалість елементів внутрішнього контролю.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків в діяльності органів Пенсійного фонду України складено звіт, затверджений наказом Пенсійного фонду України від 25.04.2017 № 79. На його виконання головним управлінням розроблено заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків в органах Фонду області щодо завдань, співвиконавцем яких є головне управління, перелік осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси. Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків є частиною заходів головного управління з виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік.

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

У 2017 органи Фонду області продовжать реалізацію заходів щодо забезпечення функціювання системи правової освіти працівників, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Організація роботи щодо підвищення рівня професійної компетентності здійснюється шляхом:

– навчання в установленому законодавством порядку у вищих навчальних закладах;

– підвищення кваліфікації за професійними програмами, постійно діючими та короткотерміновими семінарами в Національній академії державного управління при Президентові України, а також в інших установах, які мають право надавати освітні послуги, в т.ч. в Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевої влади, державних підприємств, установ і організацій;

– проведення семінарів-нарад на базі навчально-методичного центру Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”;

– проведення семінарів, нарад, лекцій з питань запобігання та виявлення корупції;

– проведення стажування;

– самоосвіти.

Для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу на IV квартал 2017 року заплановано проведення відповідного тестування в органах Фонду області.

З метою підвищення рівня ефективності, доступності, відкритості та прозорості діяльності органів Фонду області заходи з виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік та інші заходи антикорупційного спрямування оприлюднюються на офіційних веб-сайтах органів Фонду області. Крім того, головним управлінням щокварталу оприлюднюється звіт про результати моніторингу стану впровадження антикорупційних заходів.

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду заходів

Для впровадження антикорупційних заходів передбачається:

– включення до планів роботи самостійних структурних підрозділів головного управління, підвідомчих управлінь заходів щодо запобігання корупційним проявам та здійснення моніторингу їх реалізації;

– дослідження стану виконання антикорупційних заходів відповідно до затверджених планів під час проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів;

– проведення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю регулярного моніторингу виконання антикорупційних заходів, зокрема, на основі результатів обліку фактів (подій), які мають ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, статистичних спостережень та аналізу практики застосування антикорупційного законодавства;

– проведення аналізу якості та оперативності обслуговування осіб, що звертаються до органів Фонду області, шляхом їх анкетування та через опитування відвідувачів веб-сайту головного управління, проведення оперативних перевірок за принципом “таємних отримувачів послуг”;

– своєчасне інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про протиправні дії державних службовців, у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні ними посадових обов’язків, з обов’язковим попереднім інформуванням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю.

Оцінка стану виконання заходів здійснюється на підставі щоквартального звіту, що складається головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю на підставі щоквартальних інформацій підвідомчих управлінь, результатів перевірок дотримання вимог антикорупційного законодавства під час проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів і перевірок виконання антикорупційних заходів в органах Фонду області. Звіт складається до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Антикорупційні заходи переглядаються у разі внесення Пенсійним фондом України змін до Антикорупційної програми на 2017 рік. Зміни до антикорупційних заходів вносяться наказом головного управління.