Заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків в головному та підвідомчих управліннях Пенсійного фонду України в Черкаській області на 2017 рік

ризику

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/

середня/

висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходу

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

Нормативно-правові ризики

1

Суперечність між положеннями різних законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Фонду області

середня

Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Фонду області, з метою їх перегляду (у разі необхідності) та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам

Заступники начальника головного управління, керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь

Протягом року

Не потребує додаткових ресурсів

Виявлення та усунення суперечностей, внесення пропозицій щодо актуалізації законодавчих та інших нормативно-правових актів

2

Наявність корупційних чинників в організаційно-розпорядчих документах, що видаються головним управлінням

середня

Дослідження проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються головним управлінням, додержання порядку узгодження та схвалення проектів рішень

Гринюк Т. Б.

Ярош С. В.

Протягом року

Не потребує додаткових ресурсів

Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (повязаних з корупцією) правопорушеннь

Організаційні корупційні ризики

3

Неврегульованість процедур та функціональних процесів, можливість посадових осіб здійснювати неприпустимі операції або не здійснювати необхідних операцій, наявність дискреційних повноважень

висока

Проведення аналізу існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів в органах Фонду області при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних

Заступники начальника головного управління,

Ярош С. В.,

керівники структурних підрозділів головного управління,

начальники підвідомчих управлінь

Протягом року

Не потребує додаткових ресурсів

Вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією повноважень посадовими особами органів Фонду області

Проведення аналізу діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Фонду області та внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Фонду області та членів їх сімей

Заступники начальника головного управління,

керівники структурних підрозділів головного управління,

начальники підвідомчих управлінь

Протягом року

Не потребує додаткових ресурсів

Передбачення в нормативно-правових актах ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Фонду області

Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін в антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах

Заступники начальника головного управління,

керівники структурних підрозділів головного управління,

начальники підвідомчих управлінь

Протягом року

Не потребує додаткових ресурсів

Відповідність положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників чинному антикорупційному законодавству

4

Виникнення конфлікту інтересів посадових осіб органів Фонду області при прийнятті рішень щодо пенсійного забезпечення працівників органів Фонду області, членів їх сімей та їх близьких осіб

висока

Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників органів Фонду області, членів їх сімей та їх близьких осіб з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Вовкогон А. М., Бондаренко О. А., Розпутня Т. Ф.,

Ярош С. В.,

начальники підвідомчих управлінь

Щокварталу

Не потребує додаткових ресурсів

Запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтресів

5

Подання недостовірної інформації для нарахування та отримання пенсійних виплат

середня

Забезпечення у визначеному законодавством порядку процедур, що здійснюються в рамках проведення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

Вовкогон А. М., Супряга О. П., Бондаренко О. А., Розпутня Т. Ф., Шпаковський Р. А,

начальники підвідомчих управлінь

Протягом року, за окремими графіками

В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Фонду області

Отримання достовірної інформації та усунення зовнішніх корупційних чинників

8

Недостатній рівень доступності та прозорості діяльності органів Фонду області

низька

Оприлюднення програм та інших заходів антикорупційного спрямування, що впроваджені в роботу органів Фонду області

Ярош С. В., начальники підвідомчих управлінь

Протягом 3-х робочих днів після затвердження

Не потребує додаткових ресурсів

Підвищення рівня ефективності, доступності, відкритості та прозорості діяльності органів Фонду області

Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про його результати

Ярош С. В.

ІІ, ІІІ, IV квартали

Не потребує додаткових ресурсів

Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбачених законодавством

Супряга О. П., Кириченко Л. В., Сидорук М. П.,

Нікітенко О. Ю.,

начальники підвідомчих управлінь

У встановлені законодавством строки

В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Фонду області

Проведення анкетування, опитування відвідувачів органів Фонду області, інші методи комунікації з громадськістю. Надання інформації для підготовки узагальненого звіту про результати виконання антикорупційних заходів Громадській раді при Пенсійному фонді України

Ванько Л. О,

Студенець О. В.,

Ярош С. В.,

начальники підвідомчих управлінь

Протягом року, за окремими графіками

Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні Пенсійного фонду України, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”

Супряга О. П.,

Федоренко В. І., Шпаковський Р. А., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь

Протягом року

Кадрові корупційні ризики

9

Недоброчесність посадових осіб органів Фонду області при виконанні посадових обовязків

середня

Забезпечення повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників органів Фонду області, що надходять до органів Фонду області. У разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками органів Фонду області вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції з обов’язковим попереднім інформуванням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю

Заступники начальника головного управління,

Ярош С. В.,

керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь

Протягом року, відповідно до встановле-них законодав-ством термінів

В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Фонду області

Запобігання, виявлення та усунення проявів корупції в органах Фонду області

Проведення за принципом “таємних отримувачів послуг” перевірок організації та здійснення прийому громадян у підвідомчих управліннях із залученням до моделювання ситуацій представників громадськості

Заступники начальника головного управління,

Ярош С. В.,

керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь

Щокварталу

Не потребує додаткових ресурсів

Продовження впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя

Супряга О. П., Шпаковський Р. А., Захарчук В. С., Кириченко Л. В., начальники підвідомчих управлінь

За окремим графіком

В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Фонду області

Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсії спеціалістами органів Фонду області, які безпосередньо здійснюють прийом громадян

Вовкогон А. М., Бондаренко О. А., Шпаковський Р. А., начальники підвідомчих управлінь

За окремим графіком

Проведення моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб

Заступники начальника головного управління,

Ярош С. В.,

Федоренко В. І., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь

Щокварталу

Не потребує додаткових ресурсів

Виявлення та усунення порушень антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу

10

Недодержання державними службовцями антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю

низька

Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в органах Фонду області, та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам органів Фонду області в їх заповненні

Ярош С. В., начальники підвідомчих управлінь

У встановлені законодавством терміни

Не потребує додаткових ресурсів

Виявлення та усунення порушень антикорупційного законодавства

11

Недостатній кваліфікаційний рівень працівників органів Фонду області

середня

Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників органів Фонду області, в тому числі в сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу

Гринюк Т. Б.,

Ярош С. В.,

Федоренко В. І.,

керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь

За окремим планом

В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Фонду області

Підвищення кваліфікаційного рівня працівників органів Фонду області

Участь у розробці акту Пенсійного фонду України щодо критеріїв та системи оцінки ефективності роботи працівників органів Пенсійного фонду України для визначення рівня результативності та ефективності служби, планування кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності, стимулювання результативної діяльності

Заступники начальника головного управління, Федоренко В. І., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь

До 1 липня 2017 року

Не потребує додаткових ресурсів

12

Недостатній рівень знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками органів Фонду області

середня

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників органів Фонду області щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців

Ярош С. В., Федоренко В. І., керівники самостійних підрозділів головного управління, начальники підвідомчих управлінь

Протягом року

Не потребує додаткових ресурсів

Підвищення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу

Проведення тестування працівників органів Фонду області для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу

IV квартал

Фінансово-господарські корупційні ризики

14

Неефективне використання коштів при здійсненні адміністративних видатків в органах Фонду області

середня

Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема, на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв

Власенко Н. М., Кириченко Л. В., начальники підвідомчих управлінь

Протягом року

Не потребує додаткових ресурсів

Виявлення та усунення корупційних чинників, вдосконалення системи внутрішнього контролю

15

Надання переваг при спрямуванні коштів на обєкти, що здійснюють виплату та доставку пенсій

низька

Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій

Радченко Н. І., Власенко Н. М., начальники підвідомчих управлінь

Протягом року

Не потребує додаткових ресурсів

Дотримання законодавства при фінансуванні пенсійних виплат

16

Недотримання законодавства щодо процедури закупівлі товарів, робіт і послуг

низька

Здійснення органами Фонду області закупівель з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством та відповідно до наказу Пенсійного фонду України від 01.04.2016 № 35 Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України Про публічні закупівлі

Супряга О. П., Кириченко Л. В.,

Гринюк Т. Б., Сидорук М. П., начальники підвідомчих управлінь

Протягом року

В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Фонду області

Проведення закупівель у відповідності з чинним законодавством

Здійснення моніторингу організації та проведення органами Фонду області процедур закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику

Гринюк Т. Б., Хайоніна О. А.

За окремим графіком

Контрольно-наглядові корупційні ризики

17

Незабезпечення повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості по платежах, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду України

середня

Дослідження повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості з платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду України, та своєчасністю передачі виконавчих документів на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби

Хайоніна А. П., Гринюк Т. Б.

За окремими графіками під час проведення аудиторських досліджень та інших контрольних заходів

В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Фонду області

Виявлення та усунення корупційних чинників, вдосконалення системи внутрішнього контролю